รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน

*** กรุณาสมัครสมาชิก ก่อนเข้าสู่ระบบ ***

โครงการ การพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
The Development Skill Standards Use to Information and Communication
Technology with Students of Suan Sunandha Rajabhat University

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีนโยบายที่จะพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและยกระดับความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนำความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าทำวิทยานิพนธ์
และทำวิจัย และเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ยังสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการทำงานได้ด้วย  เนื่องจากการทำงานเป็น
สังคมของการแข่งขันจึงต้องอาศัยฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจัดให้มีกิจกรรม
ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี ทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อฝึกฝนทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการ
  ดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโครงการไปยังกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาประจำปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
  การเรียนและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการฝึกฝนทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร
 4. เพื่อออกใบประกาศนียบัตรการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบ

เนื้อหาในการอบรม

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
 2. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7
 3. โปรแกรม Microsoft Word 2010
 4. โปรแกรม Microsoft Excel 2010
 5. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
 6. การใช้งานอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษชั้นปีที่ 1

ระยะเวลาในการอบรม    12  ชั่วโมง

สถานที่ในการอบรม     - โทร. 02-1601233

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ICT ->    ตอบแบบสอบถามโครงการ ICT