Student ID
Password


หัวข้อข่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สามารถดูห้อง/ตึกที่จะอบรมได้ คลิก!
รายละเอียด ประกาศ !! นักศึกษารหัส 58 ที่ลงทะเบียนอบรมเรียบร้อยแล้วตรวจสอบ วัน/เวลา/ ห้องให้เรียบร้อยและมาอบรมตามวันเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นจะมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาค่ะ ห้อง 1121,1122 อยู่ที่คณะครุศาสตร์ ห้อง 3121,3122 อยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 5711 อยู่ที่คณะวิทยาการจัดการ ห้อง2232,2234,2235 , 26107 , 26214A , 26214B อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 3511 อยู่ที่คณะมนุษย์ศาสตร์

วันที่ประกาศ   27/4/2556 12:01:21